Autism och intelligens

Om livet i relation till sig själv och samhällets förväntningar.

 Moderatorer: atoms, Alien, marxisten

Autism och intelligens

Inläggav sussi83 » 2018-08-02 19:35:06

Har man depressioner kan latenstiden bli längre i tal, rörelseförmåga och sättet att processa information. Man kan få svårt att bilda meningar och talet kan bli osammanhängande.
Detta är känt inom psykiatrin.

National E
Latenstid,  tidsintervallet mellan stimulus (påverkan) och reaktion (svaret).
Latens i talet / svarslatens
= Personen svarar inte omedelbart på tilltal. Ibland följer orden sakta på varandra. Ses framförallt vid depressioner och är då i stort sett oförändrad under samtalets gång.


Alla människor med depression som fick dessa symtom skulle alltså vara lågbegåvade om de gjorde IQ test och fick svårigheter att processa?
sussi83
 
Inlägg: 1857
Anslöt: 2010-10-21
Ort: Betongen

Autism och intelligens

Inläggav sussi83 » 2018-08-02 20:30:11

Väldigt OT så ta bort om det inte platsar
Lider man av sk agiterad depression är också de kognitiva funktionerna ur spel, även vid akuta stressreaktioner mm. Så dessa saker behöver ju tas med i beräkningen om man nu ska bedöma begåvningen på en person. Har man varit utsatt för extremt hög stress under lång tid kan man få dessa symtom.

Psykomotorisk agitation är ett syndrom som inkluderar olika symtom inom beteende och andra områden, såsom kognition, tankar och affekter. Syndromet brukar definieras som ett tillstånd av fysisk och psykisk hyperaktivitet, som kan vara produktivt och målinriktat (som exempelvis vid psykos eller mani), eller improduktivt och associerat med inre oro (som exempelvis vid delirium eller agiterad depression) och som väsentligt påverkar individens förhållningssätt till omgivningen.

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=6476

Så om situation och andra problem inte räknas in kan man alltså säga att bipolära och många andra med sjukdomar har låg begåvning, man kan ha en samsjuklighet med andra saker även om man har AS
sussi83
 
Inlägg: 1857
Anslöt: 2010-10-21
Ort: Betongen

Autism och intelligens

Inläggav sussi83 » 2018-08-02 22:59:51

Handy skrev:Sedan måste det även tilläggas att folk som gör en NPF-utredning ofta testas med "snällare" tester, dvs att man får snällhetspoäng. När vanliga människor gjort samma tester presterar de ungefär 10-15% bättre på NPF IQ-test.

Men det är ju inte så konstigt, man har ju en ojämn profil, och deltesten tillsammans utgör ju resultatet.
Det vore konstigt om testresultaten var lika för då finns ju ingen diagnos och det var väl lite det du sa tidigare.
Men det finns massor med begåvningar som inte mäts i testen som musikalisk talang, konstnärlig förmåga, kreativitet mm.
Ett test kommer aldrig räcka till att beskriva en människa i sin helhet.
Kan man utesluta somatiska/psykiska sjukdomar som sänker kognitionen?
Hur är personens psykosociala omgivning?
Är man känslig för ljud/ljus och intryck som försvårar koncentrationen?
sussi83
 
Inlägg: 1857
Anslöt: 2010-10-21
Ort: Betongen

Autism och intelligens

Inläggav nomemorytoday » 2018-08-03 2:22:53

Handy skrev:[quote="DISKREPANSEN MELLAN WAIS-III
RESPEKTIVE WAIS-III NI
FÖR KOGNITIVT FRISKA INDIVIDER
"]

IQ var ett utav mina specialintressen förr, som jag läst tiotusentals sidor om. Jag har även läst otalet manualer till olika "seriösa" tester (WAIS, Binet osv). Detta eftersom alla har åsikter om IQ, men få har faktiskt läst litteraturen i fråga.


Av de tiotusentalssidorna du läste, varför läste du inte skolarbetet du själv refererar till?

Författarna skriver själva:

Alla testpersoner har en akademisk bakgrund av något slag, vilket medför att studien har dålig extern validitet då medelvärdet för IK-poängen för den testade gruppen är 115 och inte 100, som är medelvärdet för populationen.
Detta medför att testpersonerna i vår studie inte är representativa för en normalpopulation, med andra ord är det ett bekvämlighetsurval.


Vi har alltså inte tagit hänsyntill att få en spridning beträffande variablerna kön, ålder, geografi eller utbildning. För att kunna uttala sig om ifall äldre och lågutbildade individer gynnas mer av att bli administrerade med WAIS-III NI, än yngre människor samt personer med högre utbildningsnivå, krävs en större undersökning med fler testpersoner.

Denna studie baseras på trettio testpersoners resultat. Det är ett för litet underlag för att kunna uttala sig och generalisera resultaten till populationen som helhet.
nomemorytoday
Förhandsgranskad
 
Inlägg: 2546
Anslöt: 2018-01-13

Autism och intelligens

Inläggav Handy » 2018-08-03 9:18:10

nomemorytoday

Jag håller med om att underlaget är litet och det är tydligt att det endast gäller högutbildade. Men det ger en fingervisning. Det tillsammans med att jag läst båda manualerna (WAIS III & WAIS NI) styrker min uppfattning om att man får högre poäng på NI. Exempelvis så är ett deltestet där man skall komma ihåg siffror annorlunda utformat. I "vanliga" WAIS så avslutas sessionen när man första gången missar en sifferkombination. I NI så får man extra chanser (dock inte på samma sifferserier). Det finns flera handikapp som detta i NI, vilket självklart påverkar ens prestation. Det är förmodligen så (efter vad jag läst) att autister och folk med NPF gynnas mer än vad NT gör enligt denna utformning, eftersom att vi ofta har svårt att spontant få ut vårat mentala max (som är tanken med neuropsykologisk testning). Men även NT verkar gynnas av detta. Dessutom så är det ofta så att högutbildade tenderar att i högre utsträckning få ut sitt max än vad lågutbildade får vid testning, vilket gör det högst sannolikt att ifall även lågutbildade och äldre undersökts så skulle poängvinsterna med NI vara än högre än 11,1 poäng. Akademiker är vana vid testsammanhang och har lärt sig att fokusera på ett speciellt sätt, vilket gör att de exempelvis inte missgynnas lika mycket som andra om de bara får en chans på sig att komma ihåg en sifferserie.

Det är inte billigt (dessutom tidskrävande) att göra sådana här studier, och anledningen till varför så små studier (stickprovsstudier är vanligt förekommande, där omgivande information om saken är diger/självklar) ändå görs är för att de säger något (om de är strukturerade på ett bra sätt som nu gjorts). Huvudfrågan var ifall testdeltagare fick olika resultat på de båda testen, vilket också besvarades. Det är ganska klockrent att de valde högutbildade av anledningar jag nämnt ovan. Som jag förstått saken så används NI för att jämna ut skillnader i resultat mellan olika testsessioner bland svaga grupper, då de ofta presterar mera ojämnt från gång till gång. Detta gör inte högutbildade i lika hög utsträckning. Alltså verkar det som att NI fyller sin funktion (framgår inte av studien) - att få svaga grupper att prestera sitt yttersta. Skillnaden (om NI är lättare) tycks dock landa runt 11,1 poäng vilket inte är trivialt. I mitt amatörmässiga tycke så fyller NI sin funktion väl, men man kan inte automatiskt översätta ett resultat från NI till till gängse WAIS rakt av.
Handy
Inaktiv
 
Inlägg: 332
Anslöt: 2018-06-20

Autism och intelligens

Inläggav Handy » 2018-08-03 9:46:13

Resultatet med att testpersoner som har en lägre utbildningsnivå blir mer hjälpta av att
bli testade med WAIS-III NI kan ha många orsaker. En hypotes är att personer med
längre, akademiska utbildningar har haft mer övning och erfarenhet av huvudräkning i
och med att det ingår som ett grundläggande moment på många utbildningar. En annan
hypotes är att mer högutbildade personer inte nödvändigtvis har en högre numeriska
förmåga utan är bättre på andra karaktäristika, som t.ex. arbetsminne,
koncentrationsförmåga och logiskt tänkande. Ett välutvecklat arbetsminne är en
grundförutsättning att klara av WAIS-III-versionen av deltestet Aritmetik då det krävs
att man klarar av att koncentrera sig, uppfatta frågan och hålla informationen i
medvetandet samtidigt som beräkningarna utförs. Det skulle kunna spekuleras att dessa
kognitiva förmågor är någonting som högutbildade personer har övat upp under sin
utbildning.
http://su.diva-portal.org/smash/get/div ... FULLTEXT01

Så ja, det är inte representativt för hela populationen. Om detta gjordes skulle det troligtvis skilja mer än 11,1 poäng mellan WAIS III och WAIS III NI. Jag tycker att uppskattningen jag gjorde - att man i snitt presterar ca 10-15% högre på NI håller upp.
Handy
Inaktiv
 
Inlägg: 332
Anslöt: 2018-06-20

Autism och intelligens

Inläggav Recursion » 2018-08-03 10:51:39

Handy skrev:Jag tror generellt att aspergare inte är intelligentare än NT:s. Aspergare är cream of the crop i IQ hänseende bland autister. Lite som att ta alla NT med en IQ över 120 och därigenom säga något om NT generellt, detta blir fel. Det blir svårt att utreda hur aspergares IQ skiljer sig från NT:s. Det tycks även vara fallet att tjejer/kvinnor med asperger står sig bättre mot NT kvinnor än vad aspergermän gör mot NT män (män har i vuxen ålder ca 3-8 poäng högre på test bland NT, så även om aspergerkvinnor är smartare än NT kvinnor är det fel att anta att de även är smartare än aspergermän). För att undersöka hur denna högst selektiva grupp (aspergare) står sig gentemot NT generellt får man alltså trixa lite. Ett sätt att göra detta på är att titta i ytterlägena. Om aspergare som grupp är mer intelligent och inte bara en artefakt av att gruppen är speciellt selekterad efter de mest högfungerande (de med högst IQ), så skulle aspergergruppen också producera fler individer i de högsta IQ kategorierna. Detta är axiomatiskt, om vi har en annan normalfördelning där vår kurva är längre ut åt höger (högre medel IQ) så skulle vi också ha fler genier. Så är inte fallet, tvärtom. Vilket indikerar på att asperger är en mental nedsättning som gör att vi klarar oss lite sämre i livet.

Jag citerar high range test experten Paul Cooijmans som undersökt fenomenet (förutom att konstruera high range tester och testat åtskilliga tusen högpresterande testtagare): "My own work with high-range intelligence tests has shown even more; that in the high range of intelligence there is a negative correlation between I.Q. and Asperger. In other words, those with Asperger are less intelligent. More recently I have also begun to suspect this may be different for females; in females, Asperger may not have this limiting (reducing) effect on intelligence, and it may even be that females with Asperger are more intelligent than other females. But that is still a hypothesis. In any case, the matter with females does not change the overall picture much, as females are a minority both among individuals with Asperger and among the highly intelligent."
https://paulcooijmans.com/asperger/stra ... erger.html

Egentligen tycker jag att detta är sunt förnuft. Man kan om man vill intala sig att aspergare är en form av människor med högre förstånd osv, men om man tittar till funktionalitet så är saken rätt klar. Det går alltid att trixa med benämningar som förtar fokus från att många har svårt att klara sig i livet, men varför medför en aspergerdiagnos automatisk rätt till LSS?


Paul Cooijmans uttalanden är ju påståenden och ingen forskning. Som jag ser Autism så kan man ha en väldigt mild variant av autism och man har inte ens vetskap om att man själv ligger i spektrumet. Att han skall ha full ackurat insikt och diagnostik i alla test tagares eventuella gener och diagnoser går inte. De är med andra ord utrymme för subjektiv bedömning. Att mäta autisters kognitiva förmåga ackurat tror jag är svårare än hos vanliga människor, då handikappet kan medföra svårigheter i att förstå instruktioner och hantera känslor som kan sänka prestandan vid test tillfället. (Finns forskning som stödjer detta påstående). Att du bygger din uppfattning på subjektivitet kontra alla studier som talar snarare åt andra hållet, tycker jag är synd. Det är som jag ser det bättre att koncentrera dig på all forskning som kommer löpande och undvika subjektivitet.

Här kan den som är intresserad läsa mer i ämnet. Do people with high-functioning autism (HFA) have higher or lower IQs than neurotypicals?

https://www.quora.com/Do-people-with-high-functioning-autism-HFA-have-higher-or-lower-IQs-than-neurotypicals


När det gäller WAIS-III NI och studien så har jag en fråga och en tankegång. Har man korrigerat för detta i WAIS-IV NI?

Kapitalismens ekonomiska, politiska och sociala system är uppbyggt på bluff och båg i grunden. Att ha begåvningstester som visar 10-15 % högre begåvning kan ha stora ekonomiska fördelar i form av mindre insatser för staten och skattebetalare.

Moderator Alien: Markerade citat och citatägare. Det är viktigt att citera korrekt.
Recursion
 
Inlägg: 21
Anslöt: 2018-07-10
Ort: Långt in i djupa skogen

Autism och intelligens

Inläggav sussi83 » 2018-08-03 10:59:22

RainyDay skrev:Vad jag vill komma fram till med det jag skrev här och där uppe är att det är så mycket som spelar in på hur autister presterar, speciellt när något är nytt och/eller omständigheterna förändras.

Bra poäng, ens ställtid kan ibland bli förlängd på grund av naturliga förklaringar så som miljöbyte, sammanhang mm. Bara det faktum att man gör test som faktiskt kommer att påverka ens liv kan göra att man presterar sämre. Det kan hända alla även utan diagnos, det finns något som heter White coat syndrome som kan göra att man spänner sig inför läkarbesök, det kan tex handla om att man vet att man ska ta ett blodtryck och när det tas är det skyhögt för att sedan gå tillbaka.
Ett test är ett test och säger egentligen bara hur en människa är vid en viss tidpunkt precis som blodprov, gör man flera test kommer resultatet i många fall vara olika.
sussi83
 
Inlägg: 1857
Anslöt: 2010-10-21
Ort: Betongen

Autism och intelligens

Inläggav sussi83 » 2018-08-03 11:53:48

Handy vet du något om ifall man kan göra Wais III?
sussi83
 
Inlägg: 1857
Anslöt: 2010-10-21
Ort: Betongen

Autism och intelligens

Inläggav Handy » 2018-08-03 12:14:51

sussi83 skrev:Handy vet du något om ifall man kan göra Wais III?


Det går, men IV är den nyaste versionen (har inte läst den manualen). Det går att bli IQ testad mot betalning (ca 5000kr, för psykologtiden). Men om jag vore du skulle jag fejka till mig ett gratis test om jag var nyfiken på min begåvning. Säg att du mår dåligt och inte vet varför, håll på så några ggr hos psykologen så skall du se att du får ett IQ test ;).

Fast det finns betydligt enklare sätt att utröna sin IQ om man vill det. Nättest har fått väldigt dåligt rykte, av goda skäl. Men alla test är inte dåliga. Det finns tom nättest som är bättre än de standardiserade. Hur man ser om ett IQ test är bra gör man utifrån siffror när de testar testet. Cronbachs alpha är viktigt, dvs att testet mäter samma sak från gång till gång. Ett test är värdelöst om man ena dagen får 100 och nästa dagen 120 på samma test (inom gebiten brukar de säga att en A på 0.8 är godtagbart). Nu är det så att alphan inte är likadan för nättest som för IRL (inflation på ca 0.1). Även korrelationen till andra tester är viktig. WAIS har inte en alltför imponerande korrelation mot andra standardiserade tester (om jag minns rätt låg WAIS III på 0,94). G faktorn är det gemensamma som tester mäter, och får man fram ett test som korrelerar med 1.0 (dvs 100%) med andra tester har man ett supertest. Det är detta som folk verkar ha svårt att förstå. Om man skulle konstruera ett test med en alpha på 1.0 och korrelation på 1.0 till andra tester (standardiserade) så spelar det ingen roll om frågorna går ut på att räkna smurfar. Det är vad testen testar som är det viktiga, inte den ytliga utformningen.

Denna sida erbjuder tester av hög kvalite, många tester är bättre än mensas oficiella skulle jag hävda. FRT som mensa använder har en G-laddning på ca 0.86-0.87 vilket är dåligt. Det som är tråkigt är att de tog bort de bästa testen på sidan för ett tag sedan, som hade en G-laddning på 0.98 samt en mycket hög alpha (om jag minns rätt låg den på något 0.9). Antar att testskaparen knorrade eller något.
Handy
Inaktiv
 
Inlägg: 332
Anslöt: 2018-06-20

Autism och intelligens

Inläggav nomemorytoday » 2018-08-03 12:18:50

Handy skrev:
Resultatet med att testpersoner som har en lägre utbildningsnivå blir mer hjälpta av att
bli testade med WAIS-III NI kan ha många orsaker. En hypotes är att personer med
längre, akademiska utbildningar har haft mer övning och erfarenhet av huvudräkning i
och med att det ingår som ett grundläggande moment på många utbildningar. En annan
hypotes är att mer högutbildade personer inte nödvändigtvis har en högre numeriska
förmåga utan är bättre på andra karaktäristika, som t.ex. arbetsminne,
koncentrationsförmåga och logiskt tänkande. Ett välutvecklat arbetsminne är en
grundförutsättning att klara av WAIS-III-versionen av deltestet Aritmetik då det krävs
att man klarar av att koncentrera sig, uppfatta frågan och hålla informationen i
medvetandet samtidigt som beräkningarna utförs. Det skulle kunna spekuleras att dessa
kognitiva förmågor är någonting som högutbildade personer har övat upp under sin
utbildning.
http://su.diva-portal.org/smash/get/div ... FULLTEXT01

Så ja, det är inte representativt för hela populationen. Om detta gjordes skulle det troligtvis skilja mer än 11,1 poäng mellan WAIS III och WAIS III NI. Jag tycker att uppskattningen jag gjorde - att man i snitt presterar ca 10-15% högre på NI håller upp.


Tvärtom, det skulle skilja mindre - och poäng är inte samma som procent.

Alla testpersoner har en akademisk bakgrund av något slag, vilket medför att studien har dålig extern validitet då medelvärdet för IK-poängen för den testade gruppen är 115 och inte 100, som är medelvärdet för populationen.
nomemorytoday
Förhandsgranskad
 
Inlägg: 2546
Anslöt: 2018-01-13

Autism och intelligens

Inläggav Handy » 2018-08-03 12:38:30

nomemorytoday skrev:
Handy skrev:
Resultatet med att testpersoner som har en lägre utbildningsnivå blir mer hjälpta av att
bli testade med WAIS-III NI kan ha många orsaker. En hypotes är att personer med
längre, akademiska utbildningar har haft mer övning och erfarenhet av huvudräkning i
och med att det ingår som ett grundläggande moment på många utbildningar. En annan
hypotes är att mer högutbildade personer inte nödvändigtvis har en högre numeriska
förmåga utan är bättre på andra karaktäristika, som t.ex. arbetsminne,
koncentrationsförmåga och logiskt tänkande. Ett välutvecklat arbetsminne är en
grundförutsättning att klara av WAIS-III-versionen av deltestet Aritmetik då det krävs
att man klarar av att koncentrera sig, uppfatta frågan och hålla informationen i
medvetandet samtidigt som beräkningarna utförs. Det skulle kunna spekuleras att dessa
kognitiva förmågor är någonting som högutbildade personer har övat upp under sin
utbildning.
http://su.diva-portal.org/smash/get/div ... FULLTEXT01

Så ja, det är inte representativt för hela populationen. Om detta gjordes skulle det troligtvis skilja mer än 11,1 poäng mellan WAIS III och WAIS III NI. Jag tycker att uppskattningen jag gjorde - att man i snitt presterar ca 10-15% högre på NI håller upp.


Tvärtom, det skulle skilja mindre - och poäng är inte samma som procent.

Alla testpersoner har en akademisk bakgrund av något slag, vilket medför att studien har dålig extern validitet då medelvärdet för IK-poängen för den testade gruppen är 115 och inte 100, som är medelvärdet för populationen.


Ja, jag antog att när lågutbildade gynnades mera av WAIS III NI att skillnaden skulle bli större än 11,1 poäng. Dessutom kan man inte räkna så bokstavligt, 10 poäng till 100 dvs 110 är fler antal rätt på provet än från 110 till 120. Skillnaden i antal rätt från 130-145 är inte jätteimponerande. Däremot är det många fler rätt (råpoäng) från 100 till 115. Eftersom de flesta ligger runt 100 (+-15) i IQ så nämnde jag 10-15%, eftersom det är färre personer i ytterlägena.

Jag har varit tålmodig och givit dig källor fler än en gång då du bett om det. Nu undrar jag dig vilen källa du har på att poängskillnaden skulle bli mindre om även äldre och lågutbildade togs med? Vilka resonemang stödjer du dig emot? Var är datan och underlaget för detta?
Handy
Inaktiv
 
Inlägg: 332
Anslöt: 2018-06-20

Autism och intelligens

Inläggav sussi83 » 2018-08-03 12:46:28

Vad tänker ni kring ADHD mediciner, om man presterar bättre med medicin är det fusk?
Tänker att det egentligen kompenserar för vissa saker precis som glasögon för en person med nedsatt syn. Skulle en person med astigmatism ha språkliga svårigheter för att personen inte uppfattar alla ord utan glasögon tex?
sussi83
 
Inlägg: 1857
Anslöt: 2010-10-21
Ort: Betongen

Autism och intelligens

Inläggav slackern » 2018-08-03 13:41:34

sussi83 skrev:Vad tänker ni kring ADHD mediciner, om man presterar bättre med medicin är det fusk?
Tänker att det egentligen kompenserar för vissa saker precis som glasögon för en person med nedsatt syn. Skulle en person med astigmatism ha språkliga svårigheter för att personen inte uppfattar alla ord utan glasögon tex?


Jag är ju med i ett forskningsprojekt kring ADHD och har fått göra om alla tester igen ett par gånger och dom gångerna vi ska göra IQ-testerna ska vi inte ta medicinerna i och med att dom påverkar resultaten positivt.
slackern
 
Inlägg: 36096
Anslöt: 2010-10-26
Ort: Stockholm

Autism och intelligens

Inläggav RainyDay » 2018-08-04 0:39:12

sussi83 skrev:Jag kan känna igen mig i detta att det kan bli låsningar när jag ska prestera när andra övervakar en. Men det kan även Nt bli och få ett missvisande resultat, har man också ångestproblematik kan det göra att man får blockeringar och personen blir mer tunnelseende - och då går det inte att formulera tankar lika effektivt.
Skulle man vara mindre intelligent för det?


Det beror på om man räknar intelligens som något som enbart är fast eller om det finns en del av intelligensen som är rörlig och då påverkbar utav yttre faktorer. Med tanke på att man kan utveckla sitt kognitiva tänk och bli mer intelligent med träning så är ju det helt klart en rimlig, om än hypotetisk, idé.
RainyDay
 
Inlägg: 329
Anslöt: 2018-04-24
Ort: Hälleforsnäs

Autism och intelligens

Inläggav sussi83 » 2018-08-04 6:54:14

RainyDay skrev:
sussi83 skrev:Jag kan känna igen mig i detta att det kan bli låsningar när jag ska prestera när andra övervakar en. Men det kan även Nt bli och få ett missvisande resultat, har man också ångestproblematik kan det göra att man får blockeringar och personen blir mer tunnelseende - och då går det inte att formulera tankar lika effektivt.
Skulle man vara mindre intelligent för det?


Det beror på om man räknar intelligens som något som enbart är fast eller om det finns en del av intelligensen som är rörlig och då påverkbar utav yttre faktorer. Med tanke på att man kan utveckla sitt kognitiva tänk och bli mer intelligent med träning så är ju det helt klart en rimlig, om än hypotetisk, idé.

Tror på rörlig, det finns massor med sjukdomar som drar ner resultaten, dessutom fungerar kroppen så att vid tex hög stress, utmattning eller ångest så kan man inte utnyttja alla sina resurser vilket i sig kan bli handikappande för vissa. Det beror ju inte på ovilja utan det är mekanismer som finns hos alla människor. Det går också att träna upp IQ, I-länder anses hålla en lägre nivå av IQ tex för de inte alltid har möjlighet till skolgång samt att de i högre grad är mer inställda på överlevnad, se Maslows behovstrappa till viss del och mediciner kan öka ens förmåga att prestera.
sussi83
 
Inlägg: 1857
Anslöt: 2010-10-21
Ort: Betongen

Autism och intelligens

Inläggav Flia » 2018-08-04 8:16:14

IQ-test säger egentligen bara att du kan klara just detta test.

Tröttnar jag på frågorna så klarar jag ju inte testet. Min ADHD lessnade ganska fort, och jag kunde inte koncentrera mig tillräckligt. Min Asperger lessnade på de frågor som var för lätta.
Flia
 
Inlägg: 2265
Anslöt: 2008-11-28
Ort: Östhammar

Autism och intelligens

Inläggav sussi83 » 2018-08-04 10:05:43

Flia skrev:IQ-test säger egentligen bara att du kan klara just detta test.

Tröttnar jag på frågorna så klarar jag ju inte testet. Min ADHD lessnade ganska fort, och jag kunde inte koncentrera mig tillräckligt. Min Asperger lessnade på de frågor som var för lätta.

Japp, exakt så kände jag med, och använder man tex ADHD mediciner blir man ju inte mer begåvad utan vad den gör är att man kan utnyttja en större del av ens redan befintliga resurser.
Så detta blir som du säger mer ett stickprov som beskriver en människas status just då.
sussi83
 
Inlägg: 1857
Anslöt: 2010-10-21
Ort: Betongen

Autism och intelligens

Inläggav sussi83 » 2018-08-04 10:42:05

Handy skrev:
sussi83 skrev:Handy vet du något om ifall man kan göra Wais III?


Det är detta som folk verkar ha svårt att förstå. Om man skulle konstruera ett test med en alpha på 1.0 och korrelation på 1.0 till andra tester (standardiserade) så spelar det ingen roll om frågorna går ut på att räkna smurfar. Det är vad testen testar som är det viktiga, inte den ytliga utformningen.

Nä realiabilitet och validitet är ju A & O när man mäter något, att det är rätt sak man mäter och att det görs på ett korrekt ändamålsenligt sätt. Problemet blir väl att gör man många av test så blir man duktig på att göra IQ test men det är inte säkert att resultaten går att generalisera till andra områden.
Vad skulle du säga om Adhd tex, man kan ha försämrat arbetsminne, eller vid svåra depressioner, är man per automatik mindre begåvad pga detta?

Jag kan ärligt säga att när jag varit väldigt sjuk så har nästan hela närminnet och procedurminnet försvunnit men det kommer ju tillbaka sas, tappade ibland förmågan att sätta på en kaffebryggare eller andra vardagliga saker, så jag lovar att kognitiva funktioner är beroende av många saker. Upplevde också att att jag i badhuvudet visste saker men kunde inte formulera det i ord och förmedla det vidare.
sussi83
 
Inlägg: 1857
Anslöt: 2010-10-21
Ort: Betongen

Autism och intelligens

Inläggav Recursion » 2018-08-04 12:06:47

Från det ena till det andra :) Jag tror framtidens intelligenstest kommer analysera hjärnan via brain computer interface och få fram ett mycket ackuratare värde över individens intelligens. Studier har gjort på child prodigies där fann man inte bara att autistiska genen återfanns i släkten men också att alla låg i den 99:e percentilen i arbetsminne, fast generella IQ värdet hos vissa individer var "bara" dryga 120. Det har funnits genier i historien som bara har haft 125 i generellt IQ.

Att framstå som besserwisser är förmodligen en av det sämsta beteenden man kan ha om man vill få vänner. Att kunna hålla igen och inte hävda sig i alla lägen är tecken på mognad och trygghet. Ödmjukhet är en av det viktigaste aspekterna för att utvecklas som människa.

Arbetsminnet är inom kognitiv psykologi vår förmåga att medvetet arbeta med information. Med medvetande menas att du tänker på informationen, koncentrerar dig på den, skiner en mental strålkastare på det och ignorerar allt annat. Med arbete menas att du manipulerar informationen, gör beräkningar med den eller omformulerar den. Arbetsminnet ses som centralt i förmågor som till exempel språkinlärning, läsförmåga, problemlösning och matematiskt resonerande. Arbetsminnet är den mest ackurata prediktor för akademisk, musikalisk, konstnärlig, idrottslig framgång etc.
Enligt Baddeleys modell är arbetsminnet bestående av fyra olika komponenter med respektive funktioner.
• den fonologiska loopen hanterar auditiv information, till exempel vad någon säger. Vid läsning är bokstäverna från början visuell information men kodas om och hanteras därmed av den fonologiska loopen.
• det visuospatiala skissblocket hanterar visuospatial information, till exempel en bild av en frukt (visuell) eller en väg genom en labyrint (spatial).
• centralexekutiven koordinerar och styr de andra delarna.
• den episodiska bufferten hanterar interaktionen med långtidsminnet.


Grundskolan bör fokusera på arbetsminnet för att identifiera begåvning och bistå med insatser. En hel del särbegåvade även kallat särskilt begåvade identifieras inte och kan uppfattas som stökiga eller ointresserade. Det borde finnas skolor för särbegåvade barn. I USA har man det. Dessa är mycket effektiva i sitt sätt att lära ut och är individanpassade, för att ta till vara på begåvningen på allra bästa sätt. Målgruppen är tillräckligt stor för ekonomisk vinning i exempelvis Stockholm, för den som vill och verkligen har kunskapen att driva den. Det gynnar individen, företaget och samhället i stort.

En del av de särbegåvade kallas twice exceptional, dessa är särbegåvade men med någon form av svårigheter att prestera i skolan. Dessa individer har en eller flera svårigheter inom det sociala, känslomässiga eller akademiska i skolan. Problematiken orsakas av bristande exekutiv förmåga. Hjärnans och psykets exekutiva system som reglerar planering och genomförande av handlingar och / eller en känslomässig, sensorisk och / eller inlärningssvårigheter. Dessa svårigheter är vanligt hos personer med ADHD, dyslexi eller inom autismspektrumet. Twice exceptional kan vara svåra att identifiera, det använder sina styrkor för att kompensera för vad de inte kan göra. När det sker maskerar deras förmågor och funktionshinder varandra, vilket resulterar i genomsnittliga prestanda eller underprestanda.


“The mind, once stretched by a new idea, never returns to its original dimensions.”

― Ralph Waldo Emerson


Källhänvisning

https://www.huffingtonpost.com/tracy-alloway-phd-and-ross-alloway-phd/iq-tests_b_4168628.html?guccounter=1
https://scottbarrykaufman.com/wp-content/uploads/2012/07/Ruthsatz-Urbach-2012.pdfhttps://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160329103104.htm
https://www.psychologytoday.com/us/blog/keep-it-in-mind/201012/working-memory-is-better-predictor-academic-success-iq
http://www.ux1.eiu.edu/~cfglc/Adobe%20pdf/Publications-Papers/Canivez%20&%20Kush%20(2013)%20Commentary.pdf
http://www.filurum.se/twice-exceptional/http://www.begavadebarn.nu
https://www.pearsonassessment.se/produkter/utveckling-och-begavning/wisc-v
http://mattetalanger.ncm.gu.se/sarskilt-begavade-elever-generellt/ https://celebratinghighpotential.com/schools-for-gifted-and-twice-exceptional/
Recursion
 
Inlägg: 21
Anslöt: 2018-07-10
Ort: Långt in i djupa skogen

Autism och intelligens

Inläggav Handy » 2018-08-04 12:34:17

Jag har aldrig sagt att IQ och intelligensmätning är någon bibel, och jag tror inte det heller. På individnivå kan ett testresultat betyda både det ena och det andra, på populationsnivå säger däremot IQ resultat mycket. Man kan alltid ha en dålig dag, vara trött, sjuk, nervös mm. Även om just standardiserade tester är konstruerade för att minimera dessa "störningar" så är de långt ifrån felfria. Jag har tidigare skrivit om att man inte kan se ett testresultat som en absolut sanning, detta har jag påpekat flera ggr. Men om man har tillräckligt många i två grupper som presterar olika blir det intressant, eftersom någonstans i ledet tar faktorer ut varandra.

Av det jag har sett så har gruppen aspergare (AST numera, eftersom det inte är en artskillnad mellan klassisk autism och asperger utan en gradskillnad) en högre medel IQ än NT, men detta är ju endast en artefakt av att bara de bäst begåvade autisterna ingår i den. Därför är det intressant att titta på sk experimentella tester med extremt höga tak (170-190). Nu är dessa high range tester inte lika säkra som standardiserade med tak på 135-155 men personer som får 175 på ena HR-testet får ofta liknande resultat på ett annat, och rangordningen mellan testdeltagare är mer eller mindre statisk när de gör dessa tester. Och det är mycket tydligt att ju högre upp på skalan man kommer (170-190) desto färre personer med asperger finns det (sett till gruppens storlek). Vilket bekräftar och legitimerar ihopklumpandet av AST istället för att göra en klar distinktion mellan lågfungerande autister och högfungerande aspergare. Kort sagt så bekräftar IQ mätning i de extrema lägena indirekt att asperger inte är extremt väsenskild från autister med grava utvecklingsstörningar. Om asperger hade varit ett helt annat tillstånd som inte innefattar autister med en IQ<70 så hade vårat IQ medel (gissar utifrån preliminär data) på 112 också medfört fler individer i kategorin 170 och över. Att Det inte är så utan tvärtom tyder på att vårat höga IQ snitt bara är en produkt av att man tar de bäst begåvade autisterna. Om man skulle ta alla NT som jobbade på Silicon Valley så skulle deras IQ-snitt höjas betydligt. Så ja, det verkar som om de allra bäst begåvade autisterna är lite mera intelligenta än NT om man går efter ett genomsnitt. Men det har sin förklaring.
Handy
Inaktiv
 
Inlägg: 332
Anslöt: 2018-06-20

Autism och intelligens

Inläggav Handy » 2018-08-04 13:08:32

Och ja, det går att träna och bli bättre på test. De som tränar några mån på liknande frågor vinner poäng. På matristest är vinsten (med intensiv träning) ca 6-7 poäng och på batterier är vinsten ca 4-5 på HIK (helskalan). Många av de standardiserade matristesten har en lägre G-laddning än batterierna. Vinsten är inte jättestor, och verkar vara individuell. En del vinner inga poäng på träning medans andra vinner 20 poäng. Man kan då fråga sig om de som ökade 20 poäng vid andra testtillfället underpresterade eller hade någon annan anledning för de skilda resultaten. På smalare uppgifter (mindre G-laddade) vinner man deremot oerhört mycket på träning, och transfer effekten är i princip lika med noll (att denna "duktighet" som man övar upp på de enskilda uppgifterna inte är överförbara på andra uppgifter.) Ju mer G-laddat ett test är, desto mindre verkar man vinna på tränig. Vilket är ganska självklart. Om man tar 10 olika IQ batterier och gör ett test som stämmer överens med de testen till 100% så har man fångat upp det essensiella som alla test försöker att mäta. Denna G-laddning är mångfacetterad och komplex och därför är det svårt att träna på mycket G-laddade tester, eftersom de testerna mäter det bakomliggande som utgör hur man presterar mentalt.
Handy
Inaktiv
 
Inlägg: 332
Anslöt: 2018-06-20

Autism och intelligens

Inläggav nomemorytoday » 2018-08-04 15:46:47

Handy skrev:
nomemorytoday skrev:
Handy skrev:
Så ja, det är inte representativt för hela populationen. Om detta gjordes skulle det troligtvis skilja mer än 11,1 poäng mellan WAIS III och WAIS III NI. Jag tycker att uppskattningen jag gjorde - att man i snitt presterar ca 10-15% högre på NI håller upp.


Tvärtom, det skulle skilja mindre - och poäng är inte samma som procent.

Alla testpersoner har en akademisk bakgrund av något slag, vilket medför att studien har dålig extern validitet då medelvärdet för IK-poängen för den testade gruppen är 115 och inte 100, som är medelvärdet för populationen.


Ja, jag antog att när lågutbildade gynnades mera av WAIS III NI att skillnaden skulle bli större än 11,1 poäng. Dessutom kan man inte räkna så bokstavligt, 10 poäng till 100 dvs 110 är fler antal rätt på provet än från 110 till 120. Skillnaden i antal rätt från 130-145 är inte jätteimponerande. Däremot är det många fler rätt (råpoäng) från 100 till 115. Eftersom de flesta ligger runt 100 (+-15) i IQ så nämnde jag 10-15%, eftersom det är färre personer i ytterlägena.

Jag har varit tålmodig och givit dig källor fler än en gång då du bett om det. Nu undrar jag dig vilen källa du har på att poängskillnaden skulle bli mindre om även äldre och lågutbildade togs med? Vilka resonemang stödjer du dig emot? Var är datan och underlaget för detta?

Handy skrev:Jag har varit tålmodig och givit dig källor

Nej du har presenterat en källa, ett skolarbete som gjordes för 10 sedan utifrån ett test som inte längre används - där dessutom författarna själva medger att de gjort ett bekvämlighetsval utifrån sin egen bekantskapskrets och där testerna gjorts hemma hos dem själva eller testpersonerna.

Skolarbetet i sin form var bra, vilket förmodligen även var syftet med det – eftersom det var just ett skolarbete. Klockrent sådant!

Innehållet, resultat samt relevans tydligen inte lika viktig – vilket även författarna även medgivit och beskrivit själva (vilket i sig även är en viktig del av att göra just ett bra skolarbete - självkritik.)

Men att stödja en tes utifrån ett sådant skolarbete – som de själva kritiserat – är inte detsamma som att presentera en adekvat källa för sitt påstående.
Vilket du hävdar att du gjort.

Och vilka källor menar du att du har presenterat för att resultatet skulle skilja mer?

OT: +1 för begreppet ”knorrade” förresten – i annat inlägg.
nomemorytoday
Förhandsgranskad
 
Inlägg: 2546
Anslöt: 2018-01-13

Autism och intelligens

Inläggav sussi83 » 2018-08-04 17:16:53

Recursion Japp det stämmer bra att man kan kompensera tillräckligt bra för att vara som genomsnittet.
På högskolor kan man skriva salstentamen i ett annat rum än de andra om ljus/ljud och intryck påverkar en vilket jag tror är den största faktorn till att arbetsminnet kan bli något påverkat.
sussi83
 
Inlägg: 1857
Anslöt: 2010-10-21
Ort: Betongen

Återgå till Att leva som AspergareLogga in